Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9454 75b6 500
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viawasteland wasteland
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viagdziejestola gdziejestola
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viagdziejestola gdziejestola
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaimpressive impressive
6995 124f
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpressive impressive
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiglet piglet
1699 c5b5 500
Reposted fromborderme borderme viagdziejestola gdziejestola
1852 8d6e
Reposted frombeinthe beinthe viagdziejestola gdziejestola
0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viapleassure pleassure
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl