Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaszydera szydera
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viaszydera szydera
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viatake-care take-care
8269 008a
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
7188 d56c
Reposted frommadaling madaling viaszydera szydera
8283 0a70
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
8284 407f 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
8285 6e11 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9053 d76c
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
0247 2233
Reposted frommaking-love making-love viaszydera szydera
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpressive impressive
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl