Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
7651 c454 500
Reposted fromsentientshrubbery sentientshrubbery viainerte inerte
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viainerte inerte
6598 aed7
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viainerte inerte
Reposted fromFlau Flau viaimpressive impressive
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
4497 73ac
Reposted fromkarahippie karahippie viapleassure pleassure
2197 3e29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapleassure pleassure
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viapleassure pleassure
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
5472 8945 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
7827 b5fc 500
Reposted frompotatos potatos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9815 a173
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl