Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1216 0ed9
#orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaszarakoszula szarakoszula
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
1117 06a0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
3057 17dd
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viaszarakoszula szarakoszula
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaszarakoszula szarakoszula
3014 bba3 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaszydera szydera
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
7672 c5ce 500
google vs bing
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszydera szydera
4243 36d4
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viadarkparadise darkparadise
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl