Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme vialittlefool littlefool
9438 7f3f

moussonlove:

definitely my kind of woman

Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
3321 4567 500
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola
2555 ceb3
może zgubiliśmy się oboje?
— M.Hłasko
7862 a1f3
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagdziejestola gdziejestola
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viagdziejestola gdziejestola

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
0971 8633 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapleassure pleassure
5870 7b48
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
2763 0ee5
Reposted frombwana bwana viaszarakoszula szarakoszula
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
2193 c112
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
6505 3efc
Reposted fromtake-care take-care viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl