Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte via2708 2708
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viatake-care take-care
Reposted fromciarka ciarka vialittlefool littlefool
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
4415 0702
Reposted frombrummel brummel vianiiks niiks
I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
Reposted fromthebelljar thebelljar viauaremyheaven uaremyheaven
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
2312 da5e
Reposted fromlaluna laluna viabrzask brzask
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost via2708 2708
4261 0061 500
Reposted from2708 2708

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness via2708 2708
4685 9c94

sixpenceee:

“Why haven’t you done any homework?” Because the hamster stole my pencil. (Source)

Reposted fromUnpretty Unpretty viaszydera szydera
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaszydera szydera
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaszarakoszula szarakoszula
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl