Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6345 d46b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
[...] chciałem zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kolejności każdy z nas powinien dorastać do miłości. Spotkanie wspaniałego kandydata na małżonka nic mi nie da, jeśli ja nie będę umiał kochać.
— Ks. Marek Dziewiecki
Reposted froman-other an-other via2708 2708
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako via2708 2708
1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viapleassure pleassure
7851 0ae1 500
Reposted fromtfu tfu viainsatiability insatiability
Jobs mówił, że pamięć o tym, że zaraz umrzesz, to najlepszy sposób na pozbycie się złudzeń, że masz cokolwiek do stracenia.
— Piotr C. "Brud"
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
3752 e4d6
Reposted fromrosejalea rosejalea viapleassure pleassure
Źródło:friendsgifs
Reposted fromweightless weightless viainerte inerte
1718 6101 500
Reposted frompartnerinrhyme partnerinrhyme viainerte inerte
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viainerte inerte
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 via2708 2708
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspecialneeds specialneeds
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl